دورنگار اداره کل موقوفات و مستغلات :              ۰۲۱۵۵۹۱۰۰۳۰