وقف یعنی اطمینان از بندگی خدا

صبر كن. همان جا كه هستی بایست!
به خودت نگاه كن.
مالك چه هستی؟
سقفی كه بالای سر توست؟ زمینی كه زیر پای توست؟ آذین‌هایی كه به بالا و پایین زندگیت بسته‌ای؟ چشم‌هایت؟ گوش‌هایت؟ دست‌ها و پاهایت؟ ذهنت؟ خیالت؟ غرورت؟
نه، تو مالك هیچ چیزی نیستی؛ حتی خودت!
مالك اصلی خداست. كسی كه هركه را بخواهد از فرش به عرش می‌رساند و هر كه را بخواهد از عرش به فرش. كسی كه تنها اراده می‌كند موجود بودن هر چیزی را (كن فیكون)
ای انسان ...
او به تو می‌دهد ثروتی فزون‌تر از آنچه را كه نیاز توست و تو مغرور می‌شوی؟
او به تو می‌بخشد شادمانی‌ای فزون‌تر از اندیشه‌ات و تو مغرور می‌شوی؟
او به تو ارزانی می‌كند سلامتی‌ای فزون‌تر از لیاقتت و تو مغرور می‌شوی؟
او تو را مالك همه چیز و اشرف مخلوقاتش روی زمین می‌كند، چیزی فراتر از صداقتت و تو مغرور می‌شوی؟
می‌بینی؟
می‌بینی چقدر شیطان نزدیك است؟
غرور یعنی شیطان و شیطان یعنی غرور.
تو زیر بار منت آسمان نیستی، آسمان زیر بار منت توست.
تو زیر بار منت زمین نیستی، زمین زیر بار منت توست.
تو زیر بار منت درخت‌های پر ثمر نیستی، درختان را می‌بینی كه چه سر به زیرند؟ تو می‌توانی چنین باشی؟ از آنچه داری ببخشی و زیر بار منتش هم باشی؟
این‌جا زمین است. یك كره خاكی و تو یك انسانی. كسی كه مختار است و آگاه. هدف از این لحظه‌های كوتاه كه زندگی نام گرفته، رسیدن به سعادت و كمال ابدی است.
برای رسیدن به حق راه‌های زیادی است اما "بخشیدن" یك راه میان‌بر است.
راهی كوتاه اما مطمئن. راهی برای داخل شدن به بندگی. راهی برای داخل شدن به بهشت.
(یا اَیَتُها النَفسُ المُطمئِنة، ارجِعی اِلی رَبكِ راضِیة مَرضِیة، فادخُلی فی عِبادی، وَادخُلی جَنتی*)
وقتی تو می‌بخشی، خیالت راحت می‌شود. دغدغه‌ات كم می‌شود و غرورت می‌شكند.
وقتی تو می‌بخشی، جاده‌های پی در پی زندگیت كه هر كدام تو را به وجد می‌آورند و غرورت می‌شكند تا به سمتشان بروی خاكی می‌شوند و تو تنها یك مسیر سبز را می‌بینی كه انتهایش نور است و این صراط مستقیم تنها راهی است كه تو را به شگفتی می‌آورد.
خداوند تضمین بخشیدن توست. آیا چیزی بالاتر از این می‌خواهی؟
یادت باشد همان‌طور كه به همه فرصت توبه داده نمی‌شود، فرصت بخشیدن هم داده نمی‌شود. تو كه می‌توانی، لحظه‌هایت را از دست نده.

وقف شاد كردن و شاد شدن را با هم به همراه دارد.
چیزی كه سراسر خوبی و نیكی است نیازی به فكر كردن ندارد.
* سوره الفجر، آیات: ۲۷،۲۸،۲۹ و۳۰

سیده سكینه حسینی