دایرۀ موقوفات زراعی ( کشاورزی):
املاک موقوفۀ دارای کاربری کشاورزی ، زارعی و باغ در حوزۀ عمل دایرۀ موقوفات زراعی است و شامل ۳۹۱  پرونده
می باشد. مستأجرین رقبات زراعی معمولاً دو گروه هستند . زارعین قدیمی که بعضاً صاحب نسق هم هستند و زارعین و مستأجرین جدید ، گروه اخیر معمولاً از طریق مزایده و به صورت سالیانه تعیین می شوند و در پایان هر سال زراعی نیز با آنان تسویه
می گردد. نوع مراجعات این دایره معمولاً برای انجام اموری همچون تجدید قرارداد اجاره ، نقل و انتقال و تغییر کاربری است.
رقبات زراعی و باغ های موقوفه در پلاک های زیر قرار دارند :
۱- علائین
۲- خلازیر
۳ - الیمان
۴- خورائین
۵– مافتون
۶– هوسنه
۷– سینک شهریار
شرح کامل از مزایدۀ موقوفات زراعی در بخش مزایده ها بیان گردیده است.