برنامه جاودانه پيرامون وقف (رادیو معارف)

قسمت زمان پخش
اول ۲۸:۳۷
دوم ۲۷:۴۴
سوم ۲۸:۳۱
چهارم ۲۹:۲۱

 

برنامه زمزم احکام پيرامون وقف (رادیو معارف)

قسمت زمان پخش
اول ۲۴:۴۹
دوم ۲۷:۱۱
سوم ۲۸:۳۱
چهارم ۲۷:۲۹