ادارۀ شناسایی و توسعۀ اراضی موقوفه
 
الف ) آشنائی با اداره :
به ادارۀ شناسایی و توسعۀ اراضی موقوفه وظائف متنوّع و با اهمیتی محوّل شده است. می توان این اداره را حلقۀ واسط
و نقطۀ اتصال ادارات و دوایر ادارۀ کل موقوفات و مستغلات نامید.
ب ) اهم وظائف :
۱ ) شناسائی و جانمایی موقوفات و مستغلات : تهیه نقشه های UTM ، جانمایی املاک برروی نقشه های منطقه ای و به روزرسانی میزان تصرّف مستأجرین و متصرّفین اراضی
۲ - تعیین میزان تصرّفات و مساحی املاک و اراضی: برای تعیین حقوق متعلق به اراضی ، میزان تصرّفات اشخاص و سازمان ها از طریق نقشه برداری ، مساحی و تعیین مساحت املاک معیّن می گردد.
۳ - ارزیابی و تعیین حقوق پایه برای املاک و اراضی با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به منظور حفظ بی طرفی و تعیین دقیق و کارشناسانۀ حقوق آستان مقدّس و اخذ اجور متعلقه ، از نظر کارشناسان  حسب صلاحیت شان استفاده می شود.
۴ – استفادۀ بهینه از املاک و اراضی با تعریف پروژه های مختلف
از وظایف اصلی مدیریت موقوفات حفظ و افزایش ارزش املاک از طُرُق مختلف می باشد. یکی از راهکارها انجام
پروژه های عمرانی در املاک موقوفه پس از بررسی های هم جانبه و تهیه توجیه اقتصادی پروژه و اخذ مصوّبۀ سلسله مراتب اداری است. این افزایش بهره وری موجب می شود تا نیّت واقفین بهتر جامۀ عمل بپوشد.
۵ – پیگیری برای انجام امور ثبتی و اخذ اسناد مالکیت
۶ – بررسی اسناد ارائه شده توسط افراد برای تشخیص و اثبات حقوق احتمالی آنان
۷ – پاسخ استعلام های اداری
۸ – تشویق به وقف