ادارۀ نظارت برقراردادها

الف)معرفی اداره: این اداره اخیراً به ادارۀ کل موقوفات و مستغلات ملحق گردیده است. در سنوات اخیر، مدیریت آستان مقدّس تصمیم گرفت. تصدّی بعضی از امور را به بخش خصوصی واگذار کند. پس از انجام این برون سپاری، ادارۀ کوچک و چابک «  نظارت برقراردادها » با هدف نظارت بر مراکز و بخش های برون سپاری شده ایجاد گردید.

دارالضیافه، پارکینگ مدرس ( ضلع غربی )، آژانس مسافرری، دو واحد گل فروشی، فروشگاه عرضۀ خواروبار و لوازم سوپری، نانوایی و مغازۀ عرصۀ محصولات فرهنگی از جملۀ این امور است.

ب) اهم وظایف :

۱- استفاده و بهره گیری از تجارب موفق بخش خصوصی برای توسعۀ بهره وری واحدهای تابعۀ برون سپاری شده

۲- فراهم کردن بستر ارائۀ خدمات مفید و مورد نیاز زائران و مجاوران

۳- نظارت بر حفظ و ارتقاء خدمت رسانی واحدهای برون سپاری شده

۴- برگزاری مزایده های سالیانه برای تفویض تصدّی واحدهای مذکور

۵- استخراج صورت وضعیت های مالی پیمانکاران برای استحضار و تسویۀ مالی

۶- انجام تحقیقات اولیه در خصوص تعهد، پاک دستی، حُسن شهرت، حُسن سابقه، امانت داری  و تخصص برای سپردن مستغلات مزایده ای

۷- تنظیم قراردادهای قانونی، اخذ ضمانت نامه های بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران

۸- نظارت مستمر بر نحوۀ خدمت رسانی واحدهای پیمانکاری و ارائه گزارش های نوبه ای به سلسله مراتب.