دایرۀ موقوفات تجاری:
این دایره ، مسئولیت رسیدگی به امور رقبات تجاری ، تجاری – مسکونی ، کارگاه ها ، انبارها ، سوله ، دامداری ها
و مرغداری ها را به عهده دارد که بالغ بر ۱.۳۰۰  پرونده را شامل می گردد.
همیشه املاک تجاری ارزش بیشتری در معاملات دارند و بالطبع ارزش افزودۀ بیشتری نیز برای مالک خود ایجاد می کنند. البته اغلب رقبات تجاری که در حال حاضر فعّال هستند ، مربوط به سال های گذشته است که سرقفلی آن ها واگذار شده
و آستان مقدّس صرفاً اجارۀ سالیانۀ اندکی وصول می کند. اما در حال حاضر سیاست مسئولان آستان ، صرفاً اجارۀ واحدهای تجاری است و در نظر است با حفظ مالکیت اعیان ، از محل وصول اجاره نسبت به تأمین نیّت واقف اقدام شود.
مراجعان دایرۀ موقوفات تجاری نیز هنگام مراجعه نیاز به مجوّزهایی از قبیل ؛ تجدید قرارداد اجاره ، تجدید و مرمّت بنا
و نقل و انتقال رقبات دارند که مسئولین دایره ، خدمات مورد نیاز را براساس آئین نامه مصوبّ ارائه می کنند.
همان گونه که در توضیحات دایرۀ موقوفات مسکونی بیان شد ، مجموعۀ خدمات این دایره در بخش فرآیندها در دسترس می باشد.
 
رقبات تجاری آستان مقدّس در موقوفات زیر قراردارند :
۱- علائین
۲ - خلازیر
۳- ده خیر
۴- الیمان
۵- خورائین
۶-  مافتون
۷- هوسنه
۸- سینک شهریار
۹- بازار حضرتی
۱۰- سایر بخش ها
در حوزۀ موقوفات تجاری، در این دوره چند پروژۀ تجاری اجرا شده ، که عبارتند از :
- پروژۀ مجموعۀ فروشگاهی شهرک رضوان (شامل؛  ۷  واحد تجاری ) – احداث شده در موقوفۀ علائین
- پروژۀ مجتمع تجاری بازار حضرتی ( شامل ؛ ۲۶  واحد تجاری ) – در حال احداث در بازار سنتی شهرری موسوم به بازار حضرتی
- پروژۀ زائر سرا ( هتل ) ، پارکینگ و تجاری (شامل؛  ۲۴۷  واحد اقامتی – ۳۸۴  واحد تجاری و ۴۹۰  محل پارکینگ سرپوشیده
در ضلع شرقی آستان مقدّس)
توضیحات کامل پروژه های مذکور ، در بخش پروژه های سایت در دسترس می باشد.