نام

عنوان

تلفن

رحیم یاری

مدیرکل موقوفات و مستغلات ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۱

رضا زمانی

مسئول دفتر  ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۱۶

امیر قاسمی

رئیس اداره شناسایی و توسعه اراضی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۳

حسن کریمی

رئیس اداره املاک و مستغلات غیر موقوفه ۰۲۱۵۵۹۳۳۰۳۲

طهمورث طهوری

رئیس اداره نظارت بر قراردادها ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۲۸

احسان کائید

مسئول دایره مسکونی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۲۳

حسین نجفی

مسئول دایره زراعی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۷

جواد حامدی

مسئول دایره حقوق عمومی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۸

رضا احمدی

مسئول دایره موقوفات تجاری ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۲

علی اسماعیلی

مسئول پرتال ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۹

 

پست الکترونیکی:

 moghoofat@abdulazim.com