دایرۀ موقوفات مسکونی:
دایرۀ موقوفات مسکونی ، یکی از دوایر پُر مراجعۀ ادارۀ املاک و مستغلات موقوفه و ادارۀ کل موقوفات است که بیش از ۵.۰۰۰ پرونده در حوزۀ مسئولیت این دایره قرار دارد.
با گسترش شهرها و افزایش جمعیت ، اقبال مردم به نوسازی و بازسازی مسکن خود و ایجاد مجتمع های آپارتمانی افزایش قابل توجّهی یافته است. بالطبع املاک موقوفه نیز از این قائده مستثنی نیست. لذا خصوصاً در سنوات اخیر ، درخواست برای
این گونه اقدامات و مراجعه برای دریافت مجوّز از ادارۀ کل رشد داشته است. لذا سال به سال به تعداد مستأجران موقوفات مسکونی اضافه می شود.
موقوفۀ علائین با بیش ۳.۹۰۰ پرونده ، عمده ترین محل استقرار موقوفات مسکونی است.
مراجعان دایرۀ مسکونی معمولاً درخواست تجدید قرارداد اجاره ، نقل و انتقال ، تجدید بنا ، مرمت ، تفکیک و... دارند
که کارشناس مسئول پرونده ، براساس آیین نامۀ مصوّب نسبت به انجام اقدامات لازم مانند محاسبۀ اجور و حقوق موقوفه مبادرت می کند. شایان ذکراست پس از وصول حقوق وقف ، اسناد رسمی یا اداری مربوط تنظیم و به مستأجر تحویل می گردد.
توضیح : در بخش فرآیندها ، نمای هر یک از اقدامات اصلی دایرۀ موقوفات مسکونی ، برای آگاهی مراجعان ترسیم شده است.
رقبات مسکونی آستان مقدّس در موقوفات زیر پراکنده اند :
۱- علائین
۲- خلازیر
۳– ده خیر
۴– الیمان
۵– مافتون
۶– بازار حضرتی
۷- سایر بخش ها
در حوزۀ موقوفات مسکونی، در دورۀ مدیریت فعلی آستان مقدّس چندین پروژه به صورت مستقل توسط آستان مقدّس
یا با مشارکت سایرین احداث شده یا در حال احداث است. اسامی این پروژه ها عبارتند از :
- پروژۀ مسکونی ۷۱۲  واحدی شهرک رضوان – احداث شده در موقوفۀ علائین
- پروژۀ مسکونی ۱۳۶  واحدی شهرک رضوان – احداث شده در موقوفۀ علائین با مشارکت تعاونی مسکن آستان مقدّس
- پروژۀ مسکونی ۱۰  واحدی – احداث شده در موقوفۀ مرحومه اعتمادی
- پروژۀ مسکونی ۲۰۰  واحدی میثم – در حال احداث در موقوفۀ علائین با مشارکت تعاونی مسکن آستان مقدّس
توضیح : شرح کامل پروژه های یاد شده در بخش پروژه ها به تفصیل بیان شده است.