نرم افزارجامع "گنجینه وقف" ویژه هفته وقف توسط مجتمع پژوهشی اوقاف تولید گردید.

بخش های نرم افزار : 

  • قرآن

  • عترت

  • احکام

  • سخن بزرگان

  • ادبی

  • سخنرانی

  • کتابخانه

  • پیامک