صوت: 
  • Filename: زمزم احکام پيرامون وقف- قسمت دوم
  • Filesize: 12.‎74 مگابایت