مزایدۀ اراضی کشاورزی و باغ سینک شهریار

در آزادسازی توضیح دادیم که بخشی از اراضی کشاورزی با پرداخت حق ریشه و... آزاد شد و در اختیارآستان مقدّس قرار گرفت. آن قسمت از زمین ها که در بافت شهری قرار داشت با اخذ  مجوزّهای قانونی، تغییر کاربری یافت و پروژه های متنوّع مسکونی، آموزشی و فرهنگی در آن ها اجرا شد. اما اراضی کشاورزی پس از آن که از زباله و نخاله‌های ساختمانی پاک‌سازی شد، بعضاً یک پارچه گردید و از آن مقطع تاکنون از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و مزایدة عمومی به اجارة یک ساله داده می شود. همه ساله بالغ بر ۴۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی و ۵۴ هکتار باغ های واقع در سینک شهریار پس از طی فرایند  کامل مزایده و تشکیل جلسة کمیسیون معاملات ویژه و بازگشایی پاکت های متقاضیان به بهترین پیشنهاد، طی قراردادهای یک ساله اجاره داده می شود.

      

فرایند انجام مزایدۀ در ادارۀ کل موقوفات و مستغلات به طور خلاصه به شرح زیر است : 

الف ) کارشناسی و تعیین قیمت پایۀ مورد مزایده توسط کارشناس رسمی

ب ) چاپ اطلاعیۀ مزایده در روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار

ج ) برنامه‌ریزی برای بازدید از موضوع مزایده و ارائۀ اطّلاعات کامل به متقاضیان

د ) اخذ پاکت های در بستۀ پیشنهادات ( حاوی فرم های تکمیل شده ، پیشنهاد قیمت و فیش بانکی مربوط )

هـ ) تشکیل جلسۀ کمیسیون معاملات ادارۀ کل برای بازگشایی پاکت پیشنهادات و تعیین و اعلام برندۀ مزایده

شایان ذکر است کمیسیون معاملات ادارۀ کل موقوفات و مستغلات با شرکت معاون هماهنگی و توسعۀ موقوفات، مدیر کل موقوفات و مستغلات، مدیر کل دفتر حقوقی، مدیر کل امور مالی و مدیر کل حراست تشکیل می‌گردد که از بالاترین سطح مدیران آستان مقدّس در مزایده‌های اداره کل دعوت به عمل می‌آید.