نام

عنوان

تلفن

رحیم یاری

مدیرکل موقوفات و مستغلات 02151228801

رضا زمانی

مسئول دفتر  02151228816

امیر قاسمی

رئیس اداره شناسایی و توسعه اراضی 02151228803

حسن کریمی

رئیس اداره املاک و مستغلات غیر موقوفه 02155933032

طهمورث طهوری

رئیس اداره نظارت بر قراردادها 02151228828

احسان کائید

مسئول دایره مسکونی 02151228823

حسین نجفی

مسئول دایره زراعی 02151228807

جواد حامدی

مسئول دایره حقوق عمومی 02151228808

رضا احمدی

مسئول دایره موقوفات تجاری 02151228802

علی اسماعیلی

مسئول پرتال 02151228809

 

پست الکترونیکی:

 moghoofat@abdulazim.com