نام

عنوان

تلفن

مهدی سلیمی

مدیرکل موقوفات و مستغلات ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۲۱

رضا زمانی

مسئول دفتر  ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۱۶

امیر قاسمی

رئیس اداره شناسایی و توسعه اراضی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۳

حسن کریمی

رئیس اداره املاک و مستغلات غیر موقوفه ۰۲۱۵۵۹۳۳۰۳۲

طهمورث طهوری

رئیس اداره نظارت بر قراردادها ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۲۸

احسان کائید

مسئول دایره مسکونی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۲۳

علیرضا پیروزفر

مسئول دایره زراعی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۷

محسن کلانتری

مسئول دایره حقوق عمومی ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۱۷

داود طاهری

مسئول دایره موقوفات تجاری ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۱۰

علی اسماعیلی

مسئول پرتال ۰۲۱۵۱۲۲۸۸۰۹

 

پست الکترونیکی:

 moghoofat@abdulazim.com